ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

Настоящият документ съдържа Важна за Вас информация относно обработването на Вашите лични данни от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД (наричано по-долу също „Дружеството”), което се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Предоставянето и обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да може Вашата кандидатура за работа да бъде своевременно и коректно взета предвид и съответно оценена от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД.

Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД може също така да обработва Ваши лични данни на друго основание, примерно ако сте заемали предходна длъжност в Дружеството на трудов или граждански договор. Ако попадате в тази категория лица, молим да се запознаете с издадения от нас документ озаглавен „Информация за служителите относно обработването на личните им данни.

1. Данни на Дружеството. Координати за връзка

Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД е дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Р. България, регистрирано е в търговския регистър към българската Агенция по вписванията с ЕИК 203979770 и е със седалище и адрес на управление в гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, бл. 12А, магазин 3- прим партер.

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните някои от Вашите права като субект на данни, молим да се свържете с Дружеството:

- по имейл: office@hrcp.bg.; или

- по телефон: 0882 568 131; или

- по пощата на адрес: гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, бл. 12А, магазин 3- прим партер.

2. Цели и правни основания за обработването

Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

(1) административно управление на Вашата кандидатура, включително за създаването и съхранението на Ваше персонално досие като кандидат за работа;

(2) за целите на обработването и оценката на Вашата кандидатура в светлината на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатствате;

(3) за изпращане на предложения до Вас за бъдещи възможности за работа, в случай, че ни предоставите Вашето съгласие за това.

Правното основание за обработване на личните данни за целите по т. (1) и т. (2) по-горе е законният интерес на „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД да поддържа добре организирана система за набиране на персонал и да извършва съответните операции по приемане, управление и оценка на кандидатурите за работа, позволяващи назначаването на квалифицирана работна ръка от Дружеството или от неговите клиенти*.

При преследването на законните интереси по предходния параграф, „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД отчита, че процедурата по набиране на персонал задължително изисква личните данни на кандидатите за работа да бъдат обработвани и че кандидатите за работа обичайно разбират и приемат това обстоятелство, когато подават своите документи до Дружеството. „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД се отнася към получените лични данни с уважение и внимание, като спазва всички нормативни изисквания по отношение на тяхната защита, съхранение и достъп. Дружеството не обработва никаква друга информация за кандидатите за работа, различна от стриктно необходимата за целите на набирането на персонал. Ние считаме, че обработването на Вашите лични данни от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД съответства на интереса, който сте изразили да станете служител на Дружеството и/или на негов клиент1, като по този начин обработването на Вашите лични данни не представлява нарушение на Вашите собствени интереси и основни права и свободи.

Обработването на Вашите лични данни за целите по т. (3) ще се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие, в случай, че желаете да Ви изпращаме предложения за бъдещи възможности за работа в нашето Дружеството и/или в предприятията на нашите клиенти*. В изключителни случаи и само когато не може да бъде приложено друго правно основание, „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД може да поиска Вашето съгласие да обработва Вашите лични данни и за други цели. Когато обработването се извършва на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което обаче няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. За да оттеглите Вашето съгласие, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

Вашите данни не се обработват за целите на автоматизирано взимане на решения, включително профилиране, по смисъла на приложимото законодателство.

3. Категории лични данни, обработвани от Дружеството

Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД обработва всички или част от следните категории лични данни:

 • Данни, индивидуализиращи кандидата, като три имена, пол, националност, майчин и говорим(и) език(ци), снимка;

 • Данни за контакт и обратна връзка като домашен адрес, имейл, телефонен номер;

 • Данни за квалификация и опит като автобиография, сертификати и удостоверения за правоспособност (когато се изисква такава за заемане на длъжността), информация за проведени квалификационни курсове и професионално обучение;

 • Данни за здравословно състояние като резултати от медицински прегледи, резултати от тест за наркотици (когато се изискват за заемане на длъжността)

Данните за здравословно състояние, ако такива се изискват за заемане на длъжността, се считат за специална категория данни по смисъла на законодателството за защита на личните данни и ще бъдат обработвани от Дружеството със завишено внимание.

4. Какво се случва, ако не предоставите Вашите лични данни?

Вашите личните данни са необходими за коректното административно управление и оценка на Вашата кандидатура. В случай, че не предоставите на „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД изискваните лични данни, Вашата кандидатура няма да може да бъде обработена и оценена, съответно тя няма да може да бъде взета предвид.

5. Как Вашите лични данни стигат до нас?

Вашите лични данни ще бъдат получени от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД основно от самите Вас или от друго лице, към което Вие сте ни насочили с цел събиране на Вашите лични данни.

В допълнение към предходното, Вашите лични данни могат да ни бъдат предоставени от дружества-посредници при намиране на работа, на които Вие сте възложили да ни изпратят Вашите лични данни, включително посредством техните интернет сайтове за публикуване на обяви за работа.

6. С кого Дружеството може да споделя Вашите лични данни?

Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД може да изпрати Вашите лични данни до негов клиент - потенциален Ваш работодател, в предприятието на когото се намира свободната длъжност, за заемането на която кандидатствате2. Клиентите на „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД обикновено са установени на територията на Р. България. Дружеството няма да споделя Вашите лични данни с други лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или друг нормативен акт.

В случай, че клиентът на „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД, предлагащ свободната длъжност, е дружество, установено извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона, Дружеството ще положи всички необходими усилия, за да се увери, че съществуват подходящи гаранции, които осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите лични данни съгласно изискванията на приложимото законодателство. Това може да включва примерно използването на вътрешнофирмени или междуфирмени договори за обработване на лични данни въз основа на стандартните договорни клаузи, одобрени от ЕС, или на Споразумението за защита на личните данни между ЕС и САЩ, или на други механизми, признати или одобрени от съответните компетентни органи и институции. Ако имате въпроси относно предоставянето на Вашите лични данни на трети страни, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

7. Срок за съхранение на Вашите лични данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД до окончателното приключване на конкретната процедура по набиране на персонал, в която сте кандидатствали, и до 3 (три) години след това за целите на решаването на евентуални спорове (примерно за дискриминация).

Ако сте дали съгласие за съхранение на Вашите лични данни за целите на изпращането на предложения за бъдещи възможности за работа, данните ще бъдат съхранявани за тази цел докато Вашето съгласие бъде оттеглено, освен ако няма друго правно основание за обработването им.

При сключване на трудов договор Вашите данни ще бъдат съхранявани за сроковете, предвидени в действащото трудово и данъчно-осигурително законодателство.

8. Вашите права във връзка със защитата на личните данни

В качеството Ви на субект на данни имате право да упражните следните права във връзка с Вашите лични данни, събирани и обработвани от нашето Дружество:

 • Имате право да поискате от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД информация относно обработваните Ваши лични данни, както и право на достъп до тези лични данни. Можете да поискате справка относно източника на Вашите лични данни, както и копие от тях.

 • Имате право да поискате от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД да коригира Вашите лични данни, ако те не са верни, или да поискате допълването на непълни лични данни.

 • Имате право да поискате от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД да изтрие Вашите лични данни в случай, че: (а) Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били обработвани; (б) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването; (в) сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации; (г) Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно; (д) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; (е) изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

 • Имате право да поискате от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато: (а) оспорвате точността на личните данни; (б) Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването; (в) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.

 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основание законни интереси на „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД или обработване за целите на директния маркетинг.

 • Имате право на преносимост на данни (прехвърляне на Вашите лични данни на друг администратор), ако обработването от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД на Вашите лични данни се основава на съгласие или на договорно задължение и когато то се извършва по автоматизиран начин.

 • Имате право да подадете жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) във връзка с обработването на Вашите лични данни от „Ейч Ар Консултинг Партнърс” ЕООД.

Гореописаните права се упражняват при условията на действащото законодателство за защита на личните данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражните, молим да се свържете с Дружеството по един от начините, посочени в т. 1 от този документ.

1 Когато Дружеството действа като консултант по човешките ресурси в полза на друг(и) работодател(и), включително като посредничи при набирането на персонал от друг(и) работодател(и)

2 Когато Дружеството действа като консултант по човешките ресурси в полза на друг(и) работодател(и), включително като посредничи при набирането на персонал от друг(и) работодател(и)