Employee Personality Profile - инструмент, който дава ценна представа за стиловете на работа на един човек

Разработването на програми за развитие за съществуващите ви служители често се основава на наблюденията и преценката на прекия ръководител, обобщени в силни страни и области за развитие, съчетана с обратна връзка от други ръководители/колеги.

Допълнете тази информация с данни от психометричен тест, който може да увеличи себепознанието на вашите служителите и да им помогне по-ясно да идентифицират кой е техния предпочитан начин на работа. Да разберат как тези предпочитания влияят на взаимоотношенията им с колегите, и какви са някои от техните силни страни и области за развитие.

 С психометричните тестове на нашия партньор Criteria CorpSM можем да ви подпомогнем в:

 • постигане на по-добро себепознание на вашите съществуващи служители, и идентифициране на области за тяхното развитие.
 • подробряване на ефективността вътре в екипа, и 
 • избора на подходящите служители за конкретни роли 

Employee Personality ProfileSM (тестът и докладите, свързани с него, са на английски език).

Този инструмент дава представа за стила на работа на дадено лице и как е вероятно човек да взаимодейства с колеги, ръководство и клиенти. Използва се както с цел развитие на служителите, повишаване на ефективността в екипа, така и с цел подбор.

Оценява 12 личностни черти, които определят стила на работа на човека:

 1. Постижение - Отразява способността на човек да следва и изпълнява задачи и да постига конкретни цели. Също така е свързано с размера на интереса, който човек има към интелектуална или концептуална работа.
 2. Асертивност - Предоставя мярка за директността на индивида в изразяването на себе си и в отношенията с другите.
 3. Конкурентоспособност - Отразява необходимостта на човек да печели, да се представя по-добре от другите или да надминава стандартите за постижения или представяне.
 4. Добросъвестност - Показател за склонностите на човек по отношение на последователност, самодисциплина, организираност и надеждност.
 5. Кооперативност - Показва нивото на комфорт на дадено лице да работи тясно с другите и да поема нещата от другите.
 6. Екстровертност - Показва степента, в която човек вижда себе си като социално.
 7. Мениджърски – Представлява степента, в която силните страни на дадено лице се комбинират с неговите или нейните постижения, мотивация, междуличностни силни страни и вътрешни ресурси по модел, подобен на този на лицата в управленски и надзорни роли.
 8. Мотивация - предназначена да представи вътрешния стремеж на човек, ангажимента за постигане и силата на вътрешните емоции, нужди и ценности.
 9. Отвореност – измерва степента, в която дадено лице има въображение и творчество, за разлика от земното и конвенционалното.
 10. Търпение - Показва способността на човек да се справя ефективно с разочарованието, възникнало при изпълнение на задачи или в натоварени с конфликти ситуации.
 11. Самоувереност - индикатор за нивото на увереност и самоувереност, които дадено лице внася в работата си. 
 12. Толерантност към стрес - Измерва начините, по които хората реагират на стрес

Резултатът е готов минути след попълването на теста, и генерира обобщена информация по 12-те личностни черти, както и детайлна информация за силни страни и области за развитие, и подходящи въпроси за интервю, с които да извлечете още повече информация от кандидата (вижте по-долу):  


Детайлната информация по 12-те личностни черти изглежда по този начин (ето извадка):


И ако решите да използвате този инструмент за целите на подбор, то за всеки кандидат, който е попълнил инструмента, се генерират въпроси, които да бъдат използвани от вас като компания за целите на интервю за подбор:


В резултат компанията, която интервюира кандидат за работа, би могла да допълни впечатленията, които са събрали по време на процеса на подбор (чрез интервюта, казуси, презентации, пр.), с информацията от този инструмент, за по-пълна картина за кандидата и да вземе по-информирано решение за това до каква степен кандидата ще се впише не само в техническите изисквания за успех на позицията, но и в атмосферата на екипа и ценностите на компанията.

За повече информация за този инструмент, и неговото приложение както за развитие на служителите, така и за подбор, моля свържете се с HR Consulting Partners.

Photo credit: Unsplash and CriteriaCorp.