Diversity & Inclusion: Как да създадем среда, в която всеки да се чувства приет и включен

За да може всеки да изяви най-доброто си Аз, първо трябва да се създаде чувство за принадлежност. Да имате връзка с организация или с група хора, с която чувствате, че можете да бъдете себе си, не само води до по-голяма ангажираност и креативност на работното място, но това е и психологическа потребност.

Трябва да преминете през упорита работа – да се съсредоточите върху многообразието (Diversity) и да създадете култура на включване/приобщаване (Inclusion), за да можете да стигнете до принадлежността у всеки.

Няма универсален подход, затова е толкова важно да споделяте най-добрите практики и да сте отворени да изпробвате нови неща. Хубавото е, че докато работите върху многообразието, можете да работите и върху включването и обратно.

1. Далеч отвъд подбора и наемането на персонал

Фокусът върху и усилията в посока Diversity & Inclusion започват с подбора и наемането на персонал и продължават с онбординг, ежедневните аспекти на работата, изграждането на екипи, оценката на представянето, планирането, приемствеността, менторството, културата. Организациите трябва да адаптират своите процеси и да гледат на всичко през призмата на въпроса  „Създал ли съм условия, при които всеки човек може да допринесе по своя уникален начин и да се чувства спокоен и в безопасност, докато го прави?“. Ако откриете места, където не е така, имайте смелостта да го признаете и да работите, за да промените нещата.

Това също означава да разберете кога и как вашите екипи работят най-добре и кога напрежението и конфликтите всъщност са полезни. Приемете, че понякога лесният и бърз начин не е непременно правилният. Осъзнайте разликата между здравословния и стимулиращ обмен на идеи диспут, и ситуацията, при която хората проявяват неуважение помежду си заради това кой е другият човек (пол, възраст, вероизповедание, сексуална ориентация, социален статус и др.).

2. Не еднократно обучение, а процес

Не е достатъчно да научите служителите какво означава да бъдат приобщаващи. Както всяка форма на промяна в поведението, Inclusion изисква изграждане на нови навици. Вградете концепции и практики за Diversity & Inclusion в курсове за обучение на персонала, обучение на мениджмънта и програми за тиймбилдинг, за да се повиши осведомеността относно необходимостта от боравене с различни възгледи, възприятия и идеи по положителен начин. Помислете за програми за повишаване на осведомеността относно различните аспекти на Diversity, за да помогнете на хората. Включете въпроси за Diversity в програмите за въвеждане, така че всички нови служители да знаят за ценностите и политиките на организацията. Обучете мениджърите от ниско ниво, за да им помогнете да разберат проблемите и да оказват подкрепа за организационни и оперативни политики и практики.

3. Емпатичното лидерство е ключова отправна точка

Diversity & Inclusion често се третират като инициатива, отнасяща се изключително до HR. Но за да се случи истинска промяна, всеки един лидер трябва да се заеме с идеята за принадлежността – както интелектуално, така и емоционално. Само когато цялото ръководство се ангажира, практиките на компанията за Diversity & Inclusion ще бъдат успешни.

Трябва да се уверите, че лидерите са подготвени, че ги е грижа наистина и че знаят защо това има значение за служителите. Част от този процес изисква настройване към емпатия. Например всеки може да си спомни момент, когато е бил изключен, засрамен, прекъснат, съответно това ще му помогне и да прилага тези уроци във външна посока. Тогава лидерите ще могат да идентифицират чувството на отхвърленост и какво евентуално преживяват някои от техните служители. Това е ключова отправна точка.

4. Увеличете радостта и свързаността, ограничете страха

Хората реагират със страх и недоверие, когато техните ценности, идеи и вярвания са оспорени. Въпреки че страхът може да бъде мощен мотиватор, той също така ни кара да стесним своята перспектива – обратният на желания ефект за създаване на по-приобщаващо работно място.

Намирането на начини за поставяне на предизвикателства през призмата на възможностите и увеличаване силата на споделените преживявания и разказването на истории за това, създава по-голям потенциал за положителна промяна. Например предложете на служителите да помислят какъв свой личен ангажимент може да поеме всеки от тях към утвърждаването на Diversity & Inclusion в компанията. Отбелязвайте моментите на успех и ги празнувайте заедно.

Развийте отворена култура с добри комуникационни канали, базирани на открит диалог и активно слушане. Използвайте различни и достъпни методи като бюлетини, вътрешни списания, табла за обяви и интранет, за да информирате хората относно политиките и практиките за Diversity. Търсете идеи от хората и давайте навременна обратна връзка.

5. Забравете за „пасването“ и помагайте на хората да процъфтяват

Нормите, структурите на властта и неравенствата в обществото могат лесно да се вградят в една организация – приоритетно наемане, обучение и възнаграждаване на хора, които „пасват“. Създаването на култура, в която всеки индивид може да допринесе с пълния си потенциал, изисква проучване на системите и процесите във вашата организация, за да се разкрият пропуските и слабите места и след това да се намерят начини за тяхното преосмисляне.

Нека си го кажем, „пасването“ може да изключва. Трябва първо да можете да идентифицирате и да дадете живот на вашите организационни ценности, мисия и цел. После – да предефинирате „пасването“, така че да се придържате към него, без това да накърнява идеята за Diversity & Inclusion.

6. Поведение

Обучете всички служители да разбират и да се ангажират с Inclusion в своята ежедневна работа и общуване с колегите. Отразете в ценностите на организацията уважението към всеки и зачитането на чуждото достойнство и се уверете, че те присъстват в начина, по който организацията и нейните служители функционират. Съсредоточете се върху справедливостта, включването и прозрачността. Нека заслугите, компетентността и потенциалът са в основата на всички решения относно набирането на персонал и развитието му. Бъдете нащрек за влиянието на съзнателни и несъзнателни предразсъдъци.

Въведете механизми за справяне с всички форми на дискриминация и тормоз, като изясните, че подобно поведение няма да бъде толерирано и изложите последствията от нарушаването на поведенческия кодекс на компанията.

Photo credit: Deposit Photos