Политики за възнаграждение и защо да ги актуализираме

Политиката за възнагражденията трябва да бъде ясно формулирана за цялата организация, за да се гарантира, че служителите знаят как се определят и преразглеждат възнагражденията им. За да бъде стратегията за възнаграждения успешна, тя трябва да бъде честна и прозрачна. Политиката за възнагражденията може да бъде подкрепена от други видове подполитики или процедури, например политика за преглед на ефективността и заплатите, политика за обезщетения и план за стимулиране на служителите, за да предостави допълнителни насоки на служителите.

Няколко бързи въпроса на прима виста, подсказани от специалисти човешки ресурси. От отговорите им може да зависи как ще продължите по отношение на политиките за възнаграждение във вашата организация. Ще установите по-лесно дали има нужда от актуализация, както и какви са първоначалните стъпки. 


· Поддържа ли рамката за възнаграждения бизнес стратегията на вашата организация? 

· Подходящ ли е за вашия бизнес периодът, през който се връчват краткосрочни и дългосрочни възнаграждения? 

· Измерванията на ефективността за годишни и дългосрочни стимули и възнаграждения подкрепят ли изпълнението на вашата стратегия? 

· Включват ли годишните бонуси измервания, които са свързани с основните цели за годината? 

· Подходящи ли са нивата на възнаграждение? 

· Обмисляли ли сте и разкривали ли сте адекватно разликите между политиките за възнаграждение на служителите и на директорите? 

· Рамката за възнаграждения включва ли характеристики на най-добрите практики?

Разбира се, въпросите съвсем не се изчерпват дотук, но все пак имаме някаква отправна точка. Въпреки че работодателите и служителите имат различна мотивация за разработване и актуализиране на политики и стратегии за възнаграждения, е важно да се отбележи, че водещо е подпомагането на организацията в постигането на нейните стратегически бизнес цели и задачи. От перспективата на служителя ползите включват: 

· Възможност за равноправно третиране между служителя и неговите колеги в цялата организация; 

· Служителят е в състояние да оцени своята стойност спрямо стратегическите цели на организацията и да компенсира по съответния начин; 

· Насърчаване на ръководството и служителите да изготвят прегледи на ефективността, които трябва да идентифицират и подобрят работата и продуктивността. 

 Две от най-важните причини за актуализиране на политиките за възнаграждение разглеждаме по-долу. 

· Привличане/задържане на таланти и клиенти

Много лидери казват, че привличането на таланти е едно от ключовите предизвикателства за изграждането на успешен и печеливш бизнес. Разработването на ефективна стратегия за възнаграждение, която е добре формулирана, може да привлече висококвалифициран персонал. Организационна стратегия за привличане и задържане на висококачествени таланти чрез по-високо възнаграждение от предлаганото на пазара може да повиши и разпознаваемостта на марката (brand awareness).

Ето един пример. Какво ще предложите на потенциален бъдещ служител със силно присъствие на пазара, който притежава способността да подобри разпознаваемостта на марката на новия си работодател? Това важи особено за правни, счетоводни и консултантски услуги, където партньорът ще бъде привлечен с по-високо възнаграждение в сравнение с това в настоящата му фирма. Спечелването на такъв ключов служител ще доведе нови клиенти при вас, защото те ще го последват. 

· Награждаване на правилното поведение

Създаването на стратегия за възнаграждение може да бъде важно и за насърчаване и награждаване на онези поведения, които организацията определя като задължителни за успеха. Културата на една организация оформя и влияе на отношението и поведението на хората не само вътре в организацията, но и навън, например спрямо клиентите и обслужването. Използването на стратегия за възнаграждение, която идентифицира и насърчава правилното поведение, ще помогне за създаването на здравословна корпоративна култура, водеща до етично поведение и доволни клиенти.

Възнаграждението е добра отправна точка за създаване на силна фирмена култура. Ще повторим, че стратегията за възнаграждения трябва да бъде ясно свързана със стратегическите бизнес цели на организацията. А важен компонент от стратегията за възнаграждения е не само насърчаването на постигането на тези цели, но и определянето на очакванията за това как те се постигат.

Photo Credit: Depositphotos