Какво е център за развитие и център за оценка? Как да ги използваме в подбора и развитието на служителите?

Центровете за развитие/оценка, като част от света на човешките ресурси, се прилагат широко като средство за идентифициране на поведения при подбор на персонал и развитие на служителите. Представляват многокомпонентни процеси, които, въпреки разликите помежду си – по отношение на цели и дизайн, имат немалко сходства. Сред тях са възможността да се включат голям брой кандидати/участници – на живо или посредством технологиите, за да правят различни упражнения; анализът на позицията и свързаните с нея поведения, умения, нагласи, способност за решаване на проблеми – необходими компетенции; комбинацията от методи – прилагане на различни симулации; екипът от обучени оценители/набюдатели с различен бекграунд – за максимална обективност, споделените данни и т.н.

Поради сходствата между двата вида центрове компаниите често използват хибридни модели, но ние ще изясним някои от основните разлики, след което ще разгледаме темата малко по-обстойно. Центровете за оценка се прилагат главно за подбор на персонал, бързо проследяване и повишаване на служителите, докато центровете за развитие се свързват най-вече с идентифициране потенциала на служителите и нуждите му от обучение. Центровете за развитие съответно ще са с по-голяма продължителност и ще изискват повече ресурси, тъй като често водят към последващи дейности, свързани с развитието на служителите, докато при центровете за оценка на практика имаме „да“/„не“ резултат. Данните, натрупани от центъра за оценка, се ползват главно от организацията, докато при центъра за развитие това се пренасочва към участниците.

Редица събития за оценка/развитие споделят някои характеристики с центровете за оценка/развитие. При тях обаче няма симулации, а се използват само интервюта или има само един оценител. Основното предназначение на центъра за оценка/развитие е да се увеличат максимално обективността и точността. Процеси, които се отклоняват от него, често са по-малко ефективни и позволяващи грешки.

Всяко събитие, което квалифицираме като център за оценка/развитие, трябва да отговаря на определени стандарти:

 • Да има анализ на позицията, който ясно показва връзката между компетенциите и ефективното представяне на съответната позиция;

 • Обикновено има поне две симулации в рамките на представяния на кандидатите/участниците материал;

 • За да се гарантира, че компетенцията се измерва по надежден начин, е обичайна практика да се повтори измерването на всяка компетенция чрез различни упражнения;

 • Да има ясно разделение на съставните части на отделните упражнения;

 • Да има оценители/наблюдатели, които са обучени да наблюдават, записват, класифицират и оценяват процеса и приложението на конкретните симулации, които се използват;

 • Оценителите/наблюдателите да завършат оценките си независимо един от друг, включително всяка форма на отчет, преди сесията за интегриране;

 • Да има пълна интеграционна сесия, включваща оценители/наблюдатели, които да обобщават и оценяват получените поведенчески данни;

 • Да се предлага обратна връзка на кандидатите/участниците, в подкрепа на тяхното развитие;

 • Да има ясно формулирано и публикувано изявление за намерението на центъра, как и от кого ще се съхраняват данните и какви ще са правата за достъп до тях от страна на всеки замесен в процеса;

 • Да има изявление и относно приложението на центъра като цяло, както и за всяко конкретно упражнение.  

Видовете упражнения включват презентация, групова дискусия, ролева игра по двойки, писмен анализ, интервю, психометрична оценка и др. 

Етапи на прилагане на център за развитие/оценка.

Основните етапи са четири. Първият включва предварително планиране, изразяващо се в:

 • Установяване на необходимостта от прилагане на процеса (на ниво организация, отдел, функционалност)

 • Установяване на ангажираността сред заинтересованите страни (борд на директорите, мениджърски екип, потенциални участници, оценители);

 • Установяване на ясни цели на процеса (оценяване, подбор, развитие, повишение);

 • Установяване на съответна организационна политика.

Това е първият, начален етап. Следват още три, чиито първи стъпки са анализът на позицията, идентифицирането на подходящи симулации, дизайн, обучение, действително прилагане... Най-накрая и мониторинг. Със значителния си опит в сферата ние можем да бъдем партньорът, който ще се погрижи за всяка стъпка от процеса по изграждането и прилагането на център за развитие/оценка във вашата компания.

Photo Credit: Depositphotos